PODIUM GROUP

Zawsze staramy się tworzyć projekty, w których ludzie mogą odnaleźć dla siebie wartość. Wartość rozumianą jako użyteczne rozwiązanie palącego problemu, edukację, humor i rozrywkę, czy ciekawie opowiedzianą historię. Robimy tak, bo wiemy, że autentyczna wartość owocuje prawdziwym zaangażowaniem.

STRATEGIA

Naszym celem jest zaangażowanie konsumentów w dialog z marką i przygotowanie marki do dialogu z konsumentami.

Strategie przygotowywane przez naszą firmę czerpią z tego co najlepsze w tradycyjnej teorii komunikacji reklamowej dodając zweryfikowaną wiedzę o konsumencie ery internetu.

KREACJA

Marka jest wartością samą w sobie.

Jeśli do marki dodasz emocje, nadasz jej Osobowość. Powiedz nam co lubisz i czego pragniesz, a razem wykreujemy jej wizerunek! Znajdziemy unikalną wartość i sprawimy by stała się symbolem rozpoznawczym twojej marki.

KONSULTING

Pomożemy Ci budować biznes analizując sytuację rynkową i proponując najlepsze narzędzia do osiągania postawionych celów. Dlatego opracowujemy badania by pokazać obraz potrzeb rynku.

ZAUFANIE

U podstaw pracy stratega leży zaufanie jego klienta. Nieustannie na to zaufanie pracujemy.

STRATEGIA

Strategia jest jedna, wszechstronna i elastyczna

Nie rozróżniamy strategii internetowej od tradycyjnej. Pracujemy tak, aby egzekucje kreatywne można było przeprowadzić w dowolnym medium.

KONSUMENT ZAANGAŻOWANY

Naszym celem jest zaangażowanie konsumentów do dialogu z marką i przygotowanie marki na dialog z konsumentami. Tworzymy relację.

ZGŁOŚ SIĘ NA TARGI

Wybierz edycję targów, datę i dokonaj zgłoszenia!

Mamy przyjemność zaprosić Cię do wzięcia udziału w cyklicznych targach:

TARGOWISKO STYLU vol. 7, które odbędą 13-15 kwietnia 2018r.

TARGOWISKO STYLU vol.8 , które odbędą się 20-22 kwietnia 2018r.

w Hali Koszyki w Warszawie.

Będzie nam miło współtworzyć to wyjątkowe wydarzenie razem z Tobą! Tym razem mamy dla Was przestrzeń na poziomie +1.

Zgłoszenia na TARGOWISKO STYLU vol.7 przyjmujemy do 08 kwietnia 2018r.,

Zgłoszenia na TARGOWISKO STYLU vol.8 przyjmujemy do 15 kwietnia 2018r.,

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem.

Przestrzeń będzie otwarta dla gości w piątek od godziny 12:00 do godziny 18:00, w sobotę od 11:00 do 20:00 oraz w niedzielę od 11:00 – 18:00.

Lokalizacja: Hala Koszyki ul. Koszykowa 63, Warszawa
Poziom 1

*wymagane13-15.04.201813-14.04.201814-15.04.201813.04.201814.04.201815.04.2018
20-22.04.201820-21.04.201821-22.04.201820.04.201821.04.201822.04.2018MODA DAMSKAMODA MĘSKAMODA DZIECIĘCASPORTAKCESORIADESIGNJEDZENIE

*podane ceny są kwotami netto
JEDEN DZIEŃ - 350 ZŁDWA DNI - 450 ZŁTRZY DNI - 550

*podane ceny są kwotami netto
JEDEN DZIEŃ - 550 ZŁDWA DNI - 650 ZŁTRZY DNI - 750

*podane ceny są kwotami netto
JEDEN DZIEŃ - 750 ZŁDWA DNI - 850 ZŁTRZY DNI - 950


Prześlę na e-mail: kontakt@podiumgroup.pl w ciągu 3 DNI od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, w przeciwnym razie zdjęcie zostanie wybrane przez OrganizatoraWyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia wybranego przez OrganizatoraREGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezie targowej Targowisko Stylu Cykliczne Targi Mody i Designu  organizowanej przez agencję eventową PodiumGroup.
Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków Umowy jest wynajem powierzchni wystawienniczej na czas trwania targów Targowisko Stylu vol.7, Targowisko Stylu vol.8, Targowisko Stylu vol.9,  oraz świadczenie dodatkowych usług w zakresie określonym Formularzem Zgłoszeniowym. Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy stanowią treść Umowy. Umowa zawierana jest między Organizatorem a Wystawcą. Warunkiem udziału w Targach jest uiszczenie opłaty za stoisko na konto Organizatora.
Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Targach. Organizator nie odpowiada za naruszenia i działania niezgodne z prawem podejmowane przez Wykonawców oraz przez osoby trzecie na ich stoiskach. Cennik zawarty w Formularzu Zgłoszeniowym ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Regulamin nie ma zastosowania do stosunków prawnych z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w Targach jest:
1. wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego
2. akceptacja Regulaminu
3. opłacenie pełnej kwoty opłaty za stanowisko wynikającej z zatwierdzonego Formularza Zgłoszenia.
Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza złożenie oferty uczestnictwa w Targach. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego. Istotne warunki Umowy znajdują się w zatwierdzonym Formularzu Zgłoszeniowym. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Formularza Zgłoszeniowego bez podania przyczyny. Wystawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia. O zatwierdzeniu Formularza Zgłoszeniowego Wystawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu.
Zatwierdzenie uczestnictwa w Targach może zostać wycofane w wypadku:
1. braku wpłaty opłaty za stoisko
2. nieprzestrzegania przez Wystawcę przepisów Regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej konkurencji.
W powyższych przypadkach, Organizator może opcjonalnie:
1. rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
2. żądać uiszczenia przez Wystawcę wszelkich należności z tytułu uczestnictwa w Targach lub żądać odszkodowania.
W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Targach w terminie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia, zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych kwot. Jeżeli na miejsce Wystawcy nie zostanie zgłoszony inny uczestnik, Organizator może dochodzić całości kwoty należnej za uczestnictwo w Targach.
Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Targów.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wystawca może zrezygnować z uczestnictwie w Targach w terminie 5 dni przed dniem ich rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji z udziału po tym terminie, Wystawca zostaje obciążony 100% kwoty wyznaczonej Formularzem Zgłoszeniowym. Za termin złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Targach przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia Wystawcy. Za rezygnacje z udziału w Targach uważa się również brak zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej przez Wystawcę na 30 min przed godziną rozpoczęcia Targów wskazaną w programie imprezy targowej

ZASADY ORGANIZACYJNE

Montaż stoisk odbywa się w godzinach 8:30 – 10:30, demontaż stoisk odbywa się po zakończeniu targów, tj. w sobotę o godzinie 20:00. Organizator wyznacza czas dostępu do powierzchni wystawienniczych dla przygotowania stoiska i ekspozycji w programie imprezy targowej. Montaż stoiska nie może odbywać się w godzinach otwarcia Targów dla pozostałych uczestników, w szczególności kupujących. Lokalizacja i przestrzeń wystawienniczą Wystawcy wyznaczane są przez Organizatora. Poprawa lub zmiana ekspozycji oraz inne działania organizacyjne Wystawcy mogą być dokonywane tylko w godzinach, w których Targi są nieczynne dla innych uczestników. Demontaż stoiska nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia Targów wskazaną w programie imprezy targowej dostępnym u Organizatora lub bez wcześniejszego poinformowania o tym Organizatora i otrzymania jego pisemnej zgody. W przypadku opuszczenia stoiska przed godziną zakończenia targów bez zgody Organizatora, Wystawca zostanie obciążony 30% wyznaczonej kwoty w formularzu.
W przypadku braku doprowadzenia do stanu pierwotnego powierzchni wystawienniczej po demontażu stoiska, Organizator zleci czynności porządkujące na koszt i ryzyko Wystawcy. Powierzchnia wystawiennicza bez przygotowanego stoiska na 30 min. przed godziną rozpoczęcia Targów wskazaną w programie imprezy targowej, może zostać objęta przez inną firmę. Koszty uczestnictwa w takim wypadku nie podlegają zwrotowi. Poziom hałasu na stoisku nie może wpływać na swobodne i komfortowe korzystanie z innych stoisk. Wystawca ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i zniszczeniem w czasie trwania Targów.
Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród, posiada w tym celu stosowne zgody, w tym organów państwa. Wystawca obowiązany jest do współudziału w promocji Targów, w szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w kanałach social media. Wystawca nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego używania powierzchni wystawienniczej innym podmiotom.
Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy niebędące Wystawcami w miejscu trwania Targów.
Wystawca zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone Organizatorowi urządzeń elektrycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk podczas Targów oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów własnych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wykorzystanie wizerunku Wystawców wymaga zdobycia przez Organizatora odrębnej zgody. Organizator udostępnia Wystawcom wejście na rampę do transportu asortyment.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP i przeciwpożarowych budynku, w którym mają miejsce Targi, ORAZ REGUMALINY WENETRZNEGO HALI KOSZYKI. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kable przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej, jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, w szczególności sprzedawanej odzieży, obuwia i akcesoriów, sprzętu oraz urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Wystawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym szkody mogące powstać podczas Targów. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Organizatora o wszelkich zagrożeniach i szkodach. Wystawca zobowiązany jest wnosić oraz wynosić swój asortyment drogą wskazana przez organizatora. Zastrzega się transportowanie asortymentu przez główne wyjścia Hali Koszyki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcy z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Wystawcę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie nienależytej staranności, szkody majątkowe i niemajątkowe lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek inne straty Wystawcy powstałe w czasie trwania Targów, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska, w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę innym uczestnikom Targów i kupującym. W przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za prezentowane przez siebie wizerunki i utwory (plastyczne, muzyczne, audiowizualne) w czasie trwania Targów. W przypadku roszczeń osób trzecich lub instytucji, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez siebie reklamę w czasie trwania Targów. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni wystawienniczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych Wystawców, wynikających z ochrony prawnej wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, znaku towarowego, praw autorskich i innych praw wynikających z umów dotyczących praw własności intelektualnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania Targów z przyczyn od Organizatora niezależnych.
Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Organizatora, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Na wyłączenia odpowiedzialności Organizatora nie wpływa podejmowanie przez niego środków ostrożności i zabezpieczenia Targów. Organizator oraz Wystawca wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub czasu Targów, a także do ich odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wystawca o zmianie tej i okolicznościach zostanie poinformowany niezwłocznie telefonicznie, bądź na adres e-mail, podane w Formularzu. Zwrot wpłaconych kwot przysługuje Wystawcy jedynie w przypadku odwołania Targów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść – po wyłączeniu postanowień nieważnych – nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych lub organizacyjnych. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Wystawca ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Targach w czasie 3 (trzech) dni od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej. Wszelkie spory Organizator i Wystawca zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zaprezentowania swoich kolekcji wsród grona wyselekcjonowanych projektantów, dla których stworzyliśmy przestrzeń typu pop – up retail w okresie przedświątecznym w najpopularniejszym miejscu na mapie Warszawy.

Hala Koszyki stworzona na bazie elementów ponadstuletniej hali targowej, ożywiona nowoczesną, niebanalną architekturą tworzy wyjątkową przestrzeń dla idei unikatowego sklepu.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 marca 2018r.  lub do wyczerpania dostępnych miejsc.
Przestrzeń będzie otwarta dla klientów codziennie w godzinach 12:00 – 22:00.

Lokalizacja: Hala Koszyki ul. Koszykowa 63, Warszawa
Pierwsze piętro


*wymagane17.03.2018 - 08.04.2018R.

*opcja bezpłatna


MODA DAMSKAMODA MĘSKAMODA DZIECIĘCASPORTAKCESORIADESIGNJEDZENIE

*podane ceny są kwotami netto
1000 ZŁ

*podane ceny są kwotami netto
2000 ZŁ

*podane ceny są kwotami netto
3000 ZŁ

*podane ceny są kwotami netto
4000 ZŁ


Prześlę na e-mail: kontakt@podiumgroup.pl w ciągu 3 DNI od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, w przeciwnym razie zdjęcie zostanie wybrane przez OrganizatoraWyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia wybranego przez OrganizatoraREGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w przestrzeni targowej organizowanej przez agencję eventową PodiumGroup.
Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków Umowy jest wynajem powierzchni wystawienniczej na czas trwania wydarzenia pt. POP UP STORE EASTER TIME oraz świadczenie dodatkowych usług w zakresie określonym Formularzem Zgłoszeniowym. Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy stanowią treść Umowy. Umowa zawierana jest między Organizatorem a Wystawcą. Warunkiem udziału w Wydarzeniu  jest uiszczenie opłaty za stoisko na konto Organizatora.
Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Wydarzeniu. Organizator nie odpowiada za naruszenia i działania niezgodne z prawem podejmowane przez Wykonawców oraz przez osoby trzecie na ich stoiskach. Cennik zawarty w Formularzu Zgłoszeniowym ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Regulamin nie ma zastosowania do stosunków prawnych z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
1. wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego
2. akceptacja Regulaminu
3. opłacenie pełnej kwoty opłaty za stanowisko wynikającej z zatwierdzonego Formularza Zgłoszenia.
Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza złożenie oferty uczestnictwa w Targach. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego. Istotne warunki Umowy znajdują się w zatwierdzonym Formularzu Zgłoszeniowym. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Formularza Zgłoszeniowego bez podania przyczyny. Wystawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia. O zatwierdzeniu Formularza Zgłoszeniowego Wystawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu.
Zatwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu może zostać wycofane w wypadku:
1. braku wpłaty opłaty za stoisko w terminie do 3 dni od dnia zatwierdzenia Formularza Zgłoszeniowego
2. nieprzestrzegania przez Wystawcę przepisów Regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej konkurencji.
W powyższych przypadkach, Organizator może opcjonalnie:
1. rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
2. żądać uiszczenia przez Wystawcę wszelkich należności z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu  lub żądać odszkodowania.
W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia, zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych kwot. Jeżeli na miejsce Wystawcy nie zostanie zgłoszony inny uczestnik, Organizator może dochodzić całości kwoty należnej za uczestnictwo w Targach.
Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Wydarzenia.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wystawca może zrezygnować z uczestnictwie w Wydarzeniu w terminie 5 dni przed dniem ich rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji z udziału po tym terminie, Wystawca zostaje obciążony 100% kwoty wyznaczonej Formularzem Zgłoszeniowym. Za termin złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Targach przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia Wystawcy. Za rezygnacje z udziału w Wydarzeniu uważa się również brak zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej przez Wystawcę w dniu montażu stoiska.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Montaż stoisk odbędzie się 15 marca w godzinach 10:00 – 22:00 oraz 16 marca  (10:00 – 17 : 00), demontaż stoisk odbędzie się po zakończeniu Wydarzenia, tj. 8 kwietnia w niedzielę (22:15 – 02:00) lub w innym umówionym terminie z Organizatorem. Organizator wyznacza czas dostępu do powierzchni wystawienniczych dla przygotowania stoiska i ekspozycji w programie Wydarzenia. Lokalizacja i przestrzeń wystawienniczą Wystawcy wyznaczane są przez Organizatora. Poprawa lub zmiana ekspozycji oraz inne działania organizacyjne Wystawcy mogą być dokonywane codziennie przed otwarciem lub po zamknięciu przestrzeni wystawienniczej. W przypadku opuszczenia, demontażu stoiska w czasie trwania wydarzenia, Wystawca zostanie obciążony dodatkowo 100% wyznaczonej kwoty w formularzu.

Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród, posiada w tym celu stosowne zgody, w tym organów państwa. Wystawca obowiązany jest do współudziału w promocji Targów, w szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w kanałach social media. Wystawca nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego używania powierzchni wystawienniczej innym podmiotom.
Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy niebędące Wystawcami w miejscu trwania Targów.
Wystawca zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone Organizatorowi urządzeń elektrycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk podczas Wydarzenia oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów własnych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wykorzystanie wizerunku Wystawców wymaga zdobycia przez Organizatora odrębnej zgody. Organizator udostępnia Wystawcom wejście na rampę do transportu asortymentu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP i przeciwpożarowych budynku, w którym mają miejsce Targi, ORAZ REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH HALI KOSZYKI. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kable przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora. Wystawca zobowiązany jest wnosić oraz wynosić swój asortyment drogą wskazana przez organizatora. Zastrzega się transportowanie asortymentu przez główne wyjścia Hali Koszyki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcy z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Wystawcę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie nienależytej staranności, szkody majątkowe i niemajątkowe lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek inne straty Wystawcy powstałe w czasie trwania Wydarzenia, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wystawcę innym uczestnikom Wydarzenia i kupującym. W przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za prezentowane przez siebie wizerunki i utwory (plastyczne, muzyczne, audiowizualne) w czasie trwania Targów. W przypadku roszczeń osób trzecich lub instytucji, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez siebie reklamę w czasie trwania Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych Wystawców, wynikających z ochrony prawnej wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, znaku towarowego, praw autorskich i innych praw wynikających z umów dotyczących praw własności intelektualnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn od Organizatora niezależnych.
Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Organizatora, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Na wyłączenia odpowiedzialności Organizatora nie wpływa podejmowanie przez niego środków ostrożności i zabezpieczenia Wydarzenia. Organizator oraz Wystawca wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub czasu Wydarzenia, a także do ich odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wystawca o zmianie tej i okolicznościach zostanie poinformowany niezwłocznie telefonicznie, bądź na adres e-mail, podane w Formularzu. Zwrot wpłaconych kwot przysługuje Wystawcy jedynie w przypadku odwołania Targów.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator wydarzenia zapewni :

  • przestrzeń wystawienniczą zgodnie z przedstawioną ofertą
  • pełną aranżacje przestrzeni wystawowej
  • wykwalifikowaną kadrę ( asystentów sprzedaży )
  • terminal do płatności kartą
  • strefę chill & talk
  • promocję wydarzenia (radio, plakaty miasto/hala, prasa, FB, partnerzy, Instagram, portale internetowe, radio węzeł oraz kanały reklamowe Hali Koszyki)
  • ubezpieczenie wydarzenia w tym także rzeczy wystawców ( kwota ubezpieczenia 500000 zł )

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść – po wyłączeniu postanowień nieważnych – nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych lub organizacyjnych. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Wystawca ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Targach w czasie 3 (trzech) dni od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej. Wszelkie spory Organizator i Wystawca zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

PROMOCJA

To dział zajmujący się planowaniem i realizacją kampanii marketingowych dopasowanych do realizowanych projektów oraz grupy docelowej. Począwszy od marketingu szeptanego (nie tylko w Internecie) po spektakularne kampanie outdoorowe.

Doświadczony zespół oraz szereg narzędzi i mierników pozwalają nam

Działać efektywnie

Gwarantujemy szerokie dotarcie wprost do grupy docelowej. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości kontaktu Marki z jej konsumentami i stymulowanie ich do pozytywnych rekomendacji w swoim otoczeniu.

Mówić więcej

Nieinwazyjne działanie i precyzyjne targetowanie pozwalają nam na przekazanie znacznie więcej treści niż w przypadku standardowych form komunikacji marketingowej. Marketing Szeptany pozwala realizować praktycznie wszystkie cele marketingowe naszych Klientów (od budowania świadomości Marki po działania stricte pro­sprzedażowe).

Kontrolować i mierzyć

Dzięki zaawansowanym i unikalnym narzędziom monitorującym dostarczamy Klientom pełne dane o realizowanych kampaniach. Dbamy o 100% mierzalność, przejrzystość i etyczność działań przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej.

Zmieniamy idee w scenografie.

Stale poszukujemy nowych form i rozwiązań. Tworzymy z przekonaniem, że każdy nasz projekt ma być dopracowany w najmniejszym detalu.

Jesteśmy pasjonatami.

Każdy z nas jest inny. Dlatego tworzymy tak wiele, tak różnych projektów. Materializujemy idee i sprawiamy, że nawet najbardziej szalone pomysły przybierają realne formy. Chcemy angażować i inspirować innych. Chcemy sprawiać, że otaczająca nas rzeczywistość będzie odrobinę bardziej kolorowa.